Top
เกี่ยวกับเรา
หลังคา OKD ROOF ได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาวิจัยปัญหา และจุดอ่อนของหลังคาชนิดอื่นๆ จากผู้ใช้ ผู้ออกแบบและก่อสร้าง โดยนำหัวข้อปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ เหล่านั้นให้หมดไป เช่น ความร้อนอบอ้าว ตัวการส่งผ่านความร้อน การดูดซับเสียง การซีดจางของสีต่อสภาวะแสงแดดที่ร้อนจัดของเมืองไทย น้ำหนักของหลังคา การประหยัดต่อโครงสร้าง การทนกรด-ด่าง สารเคมีต่างๆ การทนไฟ สิ่งเหล่านี้ OKD ROOF ได้ร่วมมือกับผู้ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์หลังคานวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ใช่พลาสติกสังเคราะห์ทีใช้อยู่ในปัจจุบัน สินค้า OKD ROOF ผลิตจาก Straw fiber Super Poly Ester ทำให้หลังคา OKD ROOF มีคุณสมบัติที่สูงกว่า
จากผลการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ จึงมั่นใจได้ว่าหลังคานวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติ OKD ROOF มีอายุการใช้งานที่ยาวนานในหลายๆ ด้าน มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะความคงทนของสีที่มีความคงทนเป็นพิเศษ หลังคา OKD ROOF ได้ผลิตและจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยและแถบภูมิภาคอาเซียน สินค้า OKD ROOF มีสิทธิบัตรรับรอง ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับเสียง ความคงทนต่อสถานภาพการกดทับการกระแทก ค่าการนำความร้อน ค่าความทนต่อกรดเคมี ค่าของอัลคาไลน์ น้ำหนักที่เบา การติดไฟหรือลามไฟ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพ ดังนั้นหลังคา OKD ROOF จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นหลังคาที่มีคุณภาพสูง ต่ออาคารบ้านเรือน โครงสร้างโรงงานส่วนต่างๆ อย่างคุ้มค่าจริงๆ